tutvustus
        esileht   kontakt mokalaat
registreerimine   unustasid parooli?
kasutaja  
parool
aadressid
lemmikud
otsi otsi täpselt
Leping ja KasutajatingimusedVeebikeskkonna Laat.ee leping ja kasutajatingimused

Leping

Üldtingimused

Laat.ee’s Veebikeskkonda kasutades kinnitab Kasutaja (edaspidi ka „Kaupmees” ja “Tavakasutaja”), et on käesolevas dokumendis Veebikeskkonna kasutamise üldtingimustega (edaspidi „Kasutajatingimused”) tutvunud ning nõustub täielikult nende täitmisega. Tingimustega mittenõustuv Kasutaja kohustub koheselt lõpetama Veebikeskkonna kasutamise.


Lepingu ese

Lepingu esemeks (edaspidi Veebikeskkond) on veebiaadressil www.laat.ee Kasutajale tema isiklike kontaktandmete ja infomaterjalide (tekstid, andmed, fotod, audio-visuaalsed materjalid) üleslaadimiseks vajaliku serveriruumi kasutamise võimaldamine vastava konto registreerimisel ja Veebikeskkonnas avalikustatud infomaterjalidega tutvumine Teenusepakkuja poolt määratud Kasutajatingimuste ja reeglite raames. Veebikeskkonna kasutamiseks loetakse www.laat.ee avalikel veebilehtedel kuulutuse, kujutise või andmete avaldamist ja kasutamist alljärgnevates kasutajatingimustes sätestatud viisidel.Lepingupooled

Teenusepakkuja – Virtuaalturg OÜ, registrikood 11495588

Kasutaja – füüsiline isik või Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik

 

Lepingu sõlmimine

Kasutajad peavad lepingu eseme kasutamiseks kinnitama oma nõusolekut järgida käesolevaid kasutajatingimusi ning arvestama kõiki kohaldatavaid seadusi ja teisi õigusakte. Veebikeskkonnas registreerunud Kasutajaks saamine eeldab nõustumist kõigi kasutajatingimustega. Aktiviseerides dokumendi all asuva lingi "Olen lugenud Veebikeskkonna kasutajatingimusi ja nõustun nendega" kinnitab Kasutaja, et on Veebikeskkonna Lepingust, millise osaks on alljärgnevad Kasutajatingimused, aru saanud ja aktsepteerib neid täielikult.

Kasutaja poolse registreerumisega Veebikeskkonnas loetakse poolte vahel Leping sõlmituks Lepingus ja alljärgnevates Kasutajatingimustes sätestatud tingimustel. Juhul, kui Kasutaja ei nõustu kõigi kasutajatingimustega, ei ole Veebikeskkonna kasutamine lubatud.

 

Veebikeskkonna Laat.ee kasutajatingimused

 

Üldtingimused

Veebikeskkonna Laat.ee serveriruumi kasutamiseks loodud avalikud teenused on tasuta (välja arvatud lisateenused, mida see dokument ei kajasta) ja selle kasutamine toimub "nii nagu on" põhimõttel. Teenusepakkuja ei vastuta Veebikeskkonna kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest ega garanteeri mingeid hüvesid ega võimalusi saavutada mistahes eesmärke Lepingu eseme kaudu. Teenusepakkuja jätab endale õiguse muuta järgnevatel lehtedel esitatud Kasutajatingimusi ja reegleid vastavalt vajadusele, muudatused kajastuvad siin lehel.

Kõik Veebikeskkonnas läbi viidavad toimingud, mis ei kajastu käesolevates kasutajatingimustes või pole internetileheküljel www.laat.ee avaliku funktsioonina märgitud, vajavad Teenusepakkuja eelnevat kirjalikku luba.

Juhul, kui mõni kasutustingimuste säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu seadusega, siis ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste sätete kehtivust.

Keskkonna kasutajaks registreerimise kord

 

Üldsätted

Veebikeskkonna sisu lugemiseks üldotstarbeliste veebilehitsejatega ei ole vajalik registreerumine Kasutajaks. Registreerumine Kasutajaks on vajalik Veebikeskkonnas infomaterjalide avaldamiseks, Kasutajatega suhtlemiseks ning teiste Teenusepakkuja poolt osutatavate teenuste kasutamiseks.

Veebikeskkonna Kaupmeesteks lubatakse registreeruda käesolevate kasutajatingimuste raames ainult Eestis registreeritud juriidilistel isikutel, kes kasutavad Veebikeskkonda oma ettevõtluse ja toodete tutvustamise eesmärgil kui Kaupmehed. Samuti lubatakse käesolevate kasutajatingimuste raames registreeruda Kasutajateks füüsilistel isikutel, kes külastavad Veebikeskkonda teiste Kasutajatega interpersonaalse suhtluse loomise eesmärgil kui Tavakasutajad või Kaupmehed ja/või osalevad omal vastutusel Veebikeskkonnas tutvustatud kaupade Ostjatena (Tavakasutaja või Kaupmees).

Laat.ee Veebikeskkonna Kasutajateks registreerimisel on nõutud, et Kasutaja sisestab enda kohta ametlikud ja korrektsed kontaktandmed. Keelatud on laimavate, rõvedate, kedagi solvata võivate või ebaeetiliste Kasutajanimede loomine. Laat.ee Veebikeskkonnas reegleid mittejärgivate Kasutajate kontod blokeeritakse.

Laat.ee Veebikeskkonnas registreerinud Kasutaja esindajal peavad olema kõik volitused sellise juriidilise isiku eest ja nimel Laat.ee Veebikeskkonna kasutamiseks, sellise juriidilise isiku nimel tegutsemiseks ning sellisele juriidilisele isikule kohustuste võtmiseks nagu sätestavad Laat.ee poolt väljastatud reeglid ja Kasutajatingimused.

Kui Kasutaja on alla 18-aastane piiratud teovõimega füüsiline isik, siis kinnitab ta iga toimingu tegemisega, et tal on kõik vajalikud õigused, sh sellise isiku seadusliku esindaja (nt vanemate) nõusolek kasutamaks Laat.ee Veebikeskkonda ja võtmaks endale Laat.ee Veebikeskkonnaga kohustusi.

Laat.ee Veebikeskkonda kasutades on keelatud oma ankeedis esitada võõra inimese/organisatsiooni isikuandmeid, tooteid/teenuseid ja nende infomaterjale. Iga Kasutaja võib omada vaid üht kontot. Korduvad kontod blokeeritakse ette hoiatamata.

Kasutaja on kohustatud hoidma saladuses Laat.ee Veebikeskkonna poolt kasutamiseks antud autoriseerimis- ja muid koode. Juhul, kui vastav info on sattunud kolmandate isikute kätte, on Kasutaja kohustatud sellest Laat.ee omanikke viivitamatult informeerima.

Kasutaja on kohustatud mitte hoidma oma kasutajakontol konfidentsiaalseid materjale või infot.

Teenusepakkujal on õigus ilma etteteatamiseta kustutada Kliendi kasutajakonto ja infomaterjalid ning muude failide kogu osaliselt või täielikult, kui 3 kuu jooksul pole toimunud ühtegi sisselogimist või kui Kasutaja on kahjustanud Laat.ee Veebikeskkonna või selle omanike mainet või kui Kasutaja hoiab või on hoidnud kasutajakontol ebaseaduslikke või mitte talle kuuluvaid materjale või rikub muul viisil Kasutajatingimusi või õigusakte.

 

Kaupmeheks registreerimine

Laat.ee Veebikeskkonnas registreerinud Kaupmees on nõuetekohaselt registreeritud juriidiline isik, või kelle esindajal on kõik volitused sellise juriidilise isiku eest ja nimel Laat.ee Veebikeskkonna kasutamiseks, sellise juriidilise isiku nimel tegutsemiseks ning sellisele juriidilisele isikule kohustuste võtmiseks nagu sätestavad Laat.ee poolt väljastatud reeglid ja Kasutajatingimused.

Kaupmeheks võib registreerida ainult väikeettevõtja, kes hakkab Laat.ee Veebikeskkonnas esindama organisatsiooni, kus töötab alla 50 inimese. Viimase tingimuse täitmiseks on vajalik Kaupmehel registreerida ennast juriidilise isikuna vastavasisulises ankeedis sisestades selle ametlikud kontaktandmed ja registreerimisnumbri. Lisataval pildil, mis esindab Kaupmeest, peab olema inimene ja ta nägu nähtav. Inimene peaks olema pildil esiplaanil. Lisataval pildil, mis esindab Kaupmehe asukohta, peab olema äratuntav tema poolt esindatava ettevõtte esindus- või tootmishoone. Samuti võib sisestada oma kodumaja/residentsi pildi tingimusel, et antud pildi avaldamise tagajärgede eest vastutab Kaupmees ainuisiklikult. Keelatud on lisada reklaampilti või –loosungit sisaldavad pildid Kaupmehe asukoha või Kaupmehe isikut tõendava pildi asemele. Keelatud on pildid, kus töötluse tulemusena pole pildi omanik, asukoht või tema toode enam äratuntav või töötlus moonutab pilti liigselt.

 

Infomaterjalide kasutamise kord

Üldsätted

Kui Laat.ee Veebikeskkonda sisestatud infomaterjalide põhjal avalikkusele esitatud informatsioon rikub Kasutaja privaatsust, on Kasutajal kohustus võtta selles osas vastutus enda peale, Laat.ee juhtkond privaatsuse rikkumise eest ei vastuta.

Kasutaja kohustub koheselt vastavalt tekkinud olukorrale läbiviima oma kontol muudatusi ebatäpse, ebaõige või ebaseadusliku infomaterjali või andmete kõrvaldamiseks. Kui Kasutajal puuduvad võimalused iseseisvalt oma kontol eelpool nimetatud ebakorrektseid andmeid või infomaterjale muuta kasutajatingimustega vastavusse, kohustub ta koheselt informeerima Teenusepakkujat elektronposti aadressil info@laat.ee vastavast olukorrast.

Pornograafilised ja erootilised pildid ja tekstid on Veebikeskkonnas keelatud. Piiri, kust alates pilt või poos on liiga erootiline, määravad moderaatorid (Laat.ee Veebikeskkond). Keelatud on rõveda või kedagi solvata võiva sisu ja allkirjaga pildid. Lubatud ei ole infomaterjalid, mis oma iseloomult on laimavad, seadusevastased, õhutavad rassismi, vaenu või vägivalda. Keelatakse narkootikume, alkoholi ja tubakatooteid eksponeerivad/tutvustavad (sõltumata vanusest) või suitsetamist seadusevastaselt (alla 18 eluaastat) eksponeerivad infomaterjalid. Kasutajate puhul võib moderaator pildi keelata, kui pildilolija on silmnähtavalt purjus, alkohol/sigaretid/tubakatooteid on ilmselgelt pildi peategelased või pilt koos pildi allkirjaga õhutab alkoholi/tubakatooteid tarbima. Kanepilehe kujutis pildil või pildi all on narkootikume propageeriv. Samuti keelatakse vesipiibuga pildid.

Keelatud on lastepildid vanuses 0 – 8 a (k.a.). Lastepildiks loetakse alla 9 aasta vanuse inimese pilti. Samuti on lastepilt see, kui 25 aastane Kasutaja lisab pildi ajast, mil ta oli 8 aastane.

Laat.ee Veebikeskkonna Kasutaja ei tohi kasutada oma üleslaetavates failides tarkvara, skripte, programme või muid rakendusi, mis koormavad, häirivad või kahjustavad serveri tööd, takistades Teenusepakkujat osutamast kvaliteetset teenust, ning on kohustatud kõrvaldama need viivitamatult. Kasutaja on kohustatud tagama, et tema poolt Veebikeskkonda ja seal avaldatud suhtluskanalitesse sisestatavad failid ei sisalda arvutiviirusi ega muid arvutiprogramme või faile, mis kahjustavad või võivad kahjustada või muul viisil häirivad või võivad häirida Veebikeskkonna ja selle Kasutajate normaalset tööd

Teenusepakkuja ei vastuta infomaterjalide (videote, fotode, tekstide) ja mistahes failide sisu eest ning ei kontrolli nende autoriõigusi või seonduvaid õigusi. Kui infomaterjali või selle sisuga seonduv autoriõiguste omanik ei ole andnud nõusolekut infomaterjali avaldamiseks ja esitab pretensiooni, vastutab tekkivate tagajärgede eest täiel määral infomaterjali lisanud isik.

Kaupmees on kohustatud mitte hoidma oma kasutajakontol suurema mahu või kogumahuga videosid, fotosid ja muid faile, kui Laat.ee Veebikeskkonna poolt koduleheküljel avaldatu kohaselt lubanud. Mahtu ületavad failid on Teenusepakkujal õigus ilma etteteatamiseta kustutada.

Kasutaja, kes ei ole registreerinud ennast Kaupmeheks, kohustub Laat.ee Veebikeskkonda tasuta kasutama vaid isiklikku kasu või sissetulekut mittetootval mitte-ärilisel otstarbel. Ilma sellekohase erikokkuleppeta Laat.ee omanikega ei ole lubatud Laat.ee Veebikeskkonna kasutamine otsese isikliku kasu või sissetuleku saamiseks. Teenusepakkujal on õigus kehtestada eritingimusi ning tasusid Kasutajatele/Klientidele, kelle tegevuse eesmärgiks Veebikeskkonna kasutamisel on otsese isikliku kasu või sissetuleku saamine.

Teenusepakkujal on õigus näidata nii Kasutaja isiklikul alamlehel kui kogu keskkonnas erinevaid reklaammaterjale ja bännereid.

Teenusepakkuja garanteerib, et ei avalda Laat.ee lehel olevat/olevaid pilti/pilte ega isikuandmeid online või offline väljaannetes, mis rikuvad Eesti Vabariigi seaduseid. Laat.ee omab õigust kasutada Kaupmehe infomaterjale avalikkuse ees juhul kui seda tehakse Kaupmeest tutvustaval eesmärgil või tema toote müügi huvides. Teenusepakkuja jätab endale õiguse kasutada Laat.ee-s olevat/olevaid infomaterjali/infomaterjale oma eesmärgil ilma Kasutaja poolse nõusolekuta tingimusel, et infomaterjali kasutamine pole vastuolus üldkehtivate eetikanormide ja Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

Teenusepakkuja jätab endale õiguse näidata Kasutajate nimekirja, sisestatud kontaktandmeid ja infomaterjale Laat.ee Veebikeskkonnas. Lisades Veebikeskkonda andmeid, infomaterjale või teoseid (kuulutusi, fotosid, tekste) annab Kasutaja Teenusepakkujale tasuta üle kõik varalised autoriõigused Veebikeskkonna ja sellega seotud serveriruumide ja väljaannete ulatuses, mis Kasutajal vastava objekti suhtes olemas on. Teenusepakkujal on õigus teostada kõiki eelpool nimetatud autoriõigusi kogu maailmas.

Kasutaja poolt edastatud kontaktandmeid kasutab Teenusepakkuja üksnes Kasutajale viimase poolt soovitud teenuste osutamise eesmärgil ning seoses nende teenustega. Veebikeskkond võib saata Kasutajale keskkonnaga seonduvat teabematerjali Veebikeskkonda registreerimisel esitatud e-postkasti aadresside kaudu.

Andmeid, mida Teenusepakkuja kogub seoses Veebikeskkonna kasutamisega, on Teenusepakkujal õigus kasutada Veebikeskkonna ja osutatavate teenuste arendamiseks. Teenusepakkuja võib nimetatud andmete puhul teha koostööd tema poolt valitud usaldusväärsete lepingupartneritega Veebikeskkonna ja teenuste edasiarendamisel.

Teenusepakkuja ei vastuta Kasutaja poolt Veebilehe kaudu avaldatud infomaterjalide, kuulutuste ja tehtud pakkumiste seaduslikkuse, tõepärasuse ja kehtivuse eest ning teiste seaduslike kohustuste või heade tavade järgimise eest Kasutaja poolt.

Teenusepakkujal on õigus kontrollida Kasutaja poolt Veebikeskkonda edastatud infomaterjale ja kuulutusi ning Veebikeskkonna korrektse toimimise eesmärgil eemaldada või muuta nende sisu.

 

Kaupmehe infomaterjalid

Kaupmehel on lubatud esindada ainult tooteid, mis on tema enda poolt valmistatud/toodetud ning mille valmistamine/tootmine on leidnud aset Eesti Vabariigi territooriumil.

Kasutajal on keelatud edastada infomaterjale, mis on eksitavad või ebatäpsed. Laat.ee Veebikeskkonda lisataval pildil, mis esindab Kaupmehe toodet, peab olema toode nähtav, arusaadav, audentne ja vastama toote kirjeldusele. Laat.ee Veebikeskkonda lisatav toote või isiku/organisatsiooni kirjeldus, peab olema asjakohane, tootega/ettevõtlusega seonduv ja mõistetav. Ühte ja sama toote pilti saab lisada kontole vaid ühe eksemplari, erandiks on olukord, kus tutvustatakse toote uusi detaile eraldi kategoorias.

Keelatud on sisestada infomaterjale ja tutvustada teenuseid, mis ei seondu Kaupmehe enda poolt tootmises olevate kaupadega ega viita otseselt nendele artiklitele. Keelatud on oma nime alt teise isiku poolt autoriõigustega kaitstud toodete/teenuste eksponeerimine ilma vastava loata. Keelatud on tutvustada tegevusi, teenuseid ja tooteid, mis ei ole vastavalt nõuetele litsentseeritud või ei järgi reklaamiseadusi, Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi, määrusi ja nõudeid.

Kasutaja poolt Veebikeskkonnas edastatavad infomaterjalid peavad olema kooskõlas õigusaktide, heade tavade ja kommetega. Kasutaja poolt Veebikeskkonna kaudu avaldatavad infomaterjalid ei tohi olla eksitavad, ebatäpsed või ebaõiged; ei tohi sisaldada pakkumisi selliste teenuste osutamiseks või selliste kaupade müügiks, milliste osutamine või müük ei ole kooskõlas õigusaktidega; ei riku kolmandate isikute varalisi või mittevaralisi õigusi, sealhulgas kolmandatele isikutele kuuluvaid intellektuaalse omandi õigusi; ei ole vastuolus õigusaktide või heade kommete ja tavadega.

Keelatud on autorikaitse alla kuuluda võivate võõraste infomaterjalide lisamine ning enda infomaterjalile lisada autoriõigustega kaitstud detaile (tausta, logosid jms.). Toodete registreerimisel tekkinund ebakorrektsed sisestused on õigus Laat.ee moderaatoritel kõrvaldada ettehoiatamata.

Keelatud on pildid kus figureerivad tooted, mille eksponeerimiseks pildiomanikul puuduvad vastavad õigused. Kui leiate, et Teie pilti on kasutatud ilma loata, siis palume edastada rikkuja kohta informatsioon aadressile info@Laat.ee. Autoriõiguste rikkumise kahtluse korral palume pöörduda Kasutaja poole, kes on pildi Laat.ee-s avaldanud. Kui kokkulepet ei saavutata, kirjutage aadressile info@Laat.ee, lisades kirjale kopeeritud kujul oma eelnenud kirjavahetus kahtlusalusega (kirja saatjate nimed ja kirjasaatmise kellaajad kirja päisel).

Andmed, mida saab kasutada autoriõiguste rikkuja tuvastamiseks, edastame seadusega ettenähtud korras vastavale riigiametile. Infomaterjalide sobivuse ja reeglitele vastavuse üle otsustavad Laat.ee moderaatorid. Palume infomaterjale lisades arvestada sellega, et moderaatoritel on õigus tagasi lükata ka need infomaterjalid, mis pole vastuolus ühegi eeltoodud punktiga, kuid on oma sisult või vormilt ebasündsad või võivad kedagi kahjustada.

 

Suhtlemine ja suhtluskanalid

Kasutaja peab vastutama Laat.ee Veebikeskkonnas Kaupmeeste poolt avalikustatud suhtluskanalite ja kontaktandmete eetilise ja otstarbeka kasutamise eest. Lubatud on kontakteeruda Kaupmehega Laat.ee Veebikeskkonnas avaldatud andmete põhjal vaid kauplemisega seotud protsesside läbiviimise eesmärgil järgides kõiki eetikanorme ja üldlevinud viisakusreegleid. Väljaspool kauplemisega seotud protsesse on suhtlemine lubatud vaid Kaupmehe enda nõusolekul.

Kasutajal on keelatud kasutada Veebikeskkonda või Kasutaja poolt osutatavaid teenuseid pettuse või muu õiguserikkumise toimepaneku eesmärgil. Keelatud on erinevate kontaktandmete ja tooteid puudutava info kogumine muudel eesmärkidel kui kauplemisega seotud protsesside läbiviimine Laat.ee Veebikeskkonnas. Veebikeskkonna kasutamine on lubatud üksnes üldotstarbeliste veebilehitsejatega (näiteks: Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera jne). Samuti pole lubatud kontode vaatamine, toodete hindamine, jne. programmide ja skriptide abil. Keelatud on postkastide kaudu ahelkirjade saatmine. Keelatud on üritada avada võõraid kontosid või muud moodi rikkuda Laat.ee Kasutajate privaatsust ja võimalust veebikeskkonda mugavalt kasutada.

Kaupmehele on keelatud väljaspool oma isiklikku Kaupmehe infoakent ja suhtluskanaleid reklaamida teiste Kaupmeeste postkastide, suhtluskanalite, kommentaariumite ja foorumite kaudu ettevõtteid, tooteid, teenuseid jms.

Keelatud on laimamine, rõvedasisuliste, ähvardavate või solvavate kirjade, kõnede ja kommentaaride teostamine Laat.ee Veebikeskkonnas avalikustatud kontaktandmete ja kommunikatsioonikanalite kaudu. Samuti edastada usupropagandat, rassistlikku propagandat või ebaeetilist või seadusega vastuolus olevat. Laat.ee teenuseid kasutades tuleb jääda viisakaks teiste Kasutajate vastu. Kui mõni Kasutaja on astunud eelnimetatud reeglite vastu, ja pole võimalik teda korrale kutsuda, palun kirjutage aadressile info@Laat.ee, lisades kirjale kopeeritud kujul oma eelnenud kirjavahetus võimaliku rikkujaga (kirja saatjate nimed ja kirjasaatmise kellaajad kirja päisel).

 

Kauplemine

Kaupmees kohustub mitte kasutama Laat.ee Veebikeskkonda ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks. Kaupmees kinnitab, et ei paku müügiks tooteid, mille müük rikub kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi (sh intellektuaalse omandi) õigusi ja on vastuolus seaduste ning muude õigusaktidega.

Kaupmees kohustub Ostjale kolm päeva ette teatama oma soovist muuta müügil oleva toote hinda või otsusest toote müümisest loobumise kohta. Kaupmehel on õigus keelduda müümast oma tooteid olenemata põhjusest. Nii kauba ja teenuste pakkujad kui ka ostjad peavad alati järgima üldisi kaubandustegevuse häid kombeid ja tavasid.

Kasutajad sõlmivad tehinguid ilma Teenusepakkuja sekkumiseta ning Kasutajad vastutavad ise kõigi nimetatud tehingute sõlmimise ja täitmise eest. Laat.ee Veebikeskkond ei võta vastutust kokkulepete täitmise või mittetäitmise korral.

Kaupmehe ja Ostja vahelisel kokkuleppel on toote transporti korraldav pool vastutav tähtaegse kauba kohaletoimetamise eest. Pärast kauba kättesaamist, on selle ostjal/tellijal kohustus tasuda saadud kauba eest Kaupmehele rahaline summa täiel määral kokkulepitud hinna väärtuses, kokkulepitud valuutas ja kokkulepitud tähtajaks.

Kaupmees peab tagama ostjale kauba kvaliteedi ja kokkulepitud kvantiteedi. Laat.ee Teenusepakkuja ei vastuta Veebikeskkonna kaudu müügitöö/teenuste osutamisel või vahendamisel või kaupade ostmisel, müügil või vahendamisel teenuste ja kaupade kvaliteedi ja/või kvantiteedi eest.

Teenusepakkuja ei vastuta kauba tellija ja kauba esindaja vaheliste kokkulepete mittetäitmisel või usalduse kuritarvitamisel tekkinud olukorra ja selle tagajärgede eest. Kui mõni Kasutaja on astunud eelnimetatud reeglite vastu, ja pole võimalik teda korrale kutsuda, palun kirjutage aadressile info@Laat.ee, lisades kirjale kopeeritud kujul oma eelnenud kirjavahetus võimaliku rikkujaga (kirja saatjate nimed ja kirjasaatmise kellaajad kirja päisel). Laat.ee jätab endale õiguse edastada ostu-müügi tehingul esinenud petturite või tarbijakaitseseadusi rikkunud osapoolte andmed vastavatesse korrakaitseorganitesse ning võtta kasutusele Laat.ee Kasutajaskonda rikkujate eest hoiatavad meetmed.

 

Pooltevahelised kokkulepped

Tsiviilkoodeksi § 165 lg 1 kohaselt loetakse leping sõlmituks, kui pooled on saavutanud kokkuleppe selle olulistes punktides ja nõutavas vormis. Kokkuleppe saavutamiseks tuleb vahetada sellekohased tahteavaldused (ostja ja kaupmehe vahel). Tsiviilkoodeksi sätetest tulenevalt loetakse tahteavaldus tehtuks kui adressaat on selle kätte saanud. Kättesaamiseks peetakse nii teate vastuvõtmist kui ka objektiivset võimalust selle sisuga tutvuda. Tsiviilkoodeksi kohaselt on oferendil (ostja) ja aktseptandil (kaupmees) õigus oma tahteavaldus tagasi võtta kas enne, kui adressaat selle kätte saab, või sellega samal ajal. Rahvusvaheline hea kaubandustava äritegevuses nõuab lepingu sõlmimise ettepaneku adressaadilt vastamist ka siis, kui lepingu sõlmimisest ei olda huvitatud.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse kohaselt on tehingus oluline poolte tegelik tahe. Soovitatav on esitada oma toodete kohta täpne kirjeldus, sest tegeliku tahte kujunemiseks peab olema võimalik eelnevalt tutvuda kõigi tingimustega.

Lepingut vôidakse sôlmida ettepaneku järgi, milles vastamise tähtaeg on ära näidatud. Kui ettepanek lepingu sôlmimiseks oli tehtud vastamise tähtaja äranäitamisega, loetakse leping sôlmituks, kui ettepaneku teinud isik sai teiselt poolelt vastuse ettepaneku vastuvôtmise kohta selle tähtaja jooksul. Kui aktseptina saadetud teates teeb üks kauplemisel osalevatest pooltest olulisi muudatusi või uusi ettepanekuid, ei loeta seda enam aktseptiks.

Lepingu kirjalik vorm tähendab ühte dokumenti, millele on pooled oma käega alla kirjutanud, või allkirjastatud kirjavahetust. Kuna allkiri kirjalikul lepingul peab olema omakäeline, siis ei saa lugeda väljaprinditud lepingutekste kirjalikeks lepinguteks isegi siis, kui neil on allkirja koopia.

Lepingut on võimalik sõlmida ka elektroonilise vormi abil, mis sisaldab tehingus osalevate isikute nimesid ja millele kirjutavad elektrooniliselt alla mõlemad isikud vahetades dokumenti üksteisega lepingus kokkulepitud päevade jooksul. Elektroonilisel teel lepingut sõlmivad pooled peavad arvestama, et teatud sidevahendi kasutamisega tekivad riskid sattuda vigaselt toimivasse suhtlusprotsessi (näiteks teate kättesaamise, sisu vastavuse, õigeaegsuse jms risk).

Ostu-müügi lepingute sõlmimisel mistahes vormis on tähtis, et mõlematel osapooltel oleks võimalik tuvastada teise poolt allkirjastatud dokument (näiteks – kaupmees allkirjastab ostu-müügi lepingu ja edastab selle teisele osapoolele allkirjastamiseks, teine osapool saadab talle allkirjastatud faili uuesti tagasi).

Asja müügilepinguga (VÕS järgi) kohustub müüja andma ostjale üle olemasoleva, valmistatava või müüja poolt tulevikus omandatava asja ning tegema võimalikuks omandi ülemineku ostjale, ostja kohustub müüjale tasuma asja ostuhinna rahas ja võtma asja vastu. Kui omandiõigus läheb ostjale üle enne asja üleandmist, on müüja kohustatud kuni üleandmiseni asja alal hoidma, laskmata sellel halveneda. Kui ostja on kohustatud asja üleandmise kohast ära viima ja asja üleandmise aja määramise õigus on müüjal, peab müüja ostjale õigeaegselt teatama, millal asi on ostja käsutusse andmiseks valmis pandud.

Ostjale üleantav asi peab vastama lepingutingimustele, eelkõige kvaliteedi, koguse, liigi, kirjelduse ja pakendi osas. Asi ei vasta lepingutingimustele kui:

1) asjal ei ole kokkulepitud omadusi; 2) kokkuleppe puudumisel asja omaduste kohta ei sobi asi teatud eriliseks otstarbeks, milleks ostja seda vajab ja mida müüja lepingu sõlmimise ajal teadis või pidi teadma; 3) asja kasutamist takistavad õigusakti sätted, mida müüja lepingu sõlmimisel teadis või pidi teadma; 4) kolmandal isikul on asja suhtes nõue või muu õigus mida ta võib esitada; 5) vallasasi ei ole pakitud seda liiki asjadele tavaliselt omasel viisil, sellise viisi puudumisel aga asja säilimiseks ja kaitseks vajalikul viisil; 6) tarbijalemüügi puhul ei ole asi seda liiki asjadele tavaliselt omase kvaliteediga, mida ostja võis mõistlikult eeldada, lähtudes asja olemusest ja arvestades asja müüja, tootja, varasema müüja või muu vahendaja poolt asja teatud omaduste suhtes valiult tehtud avaldusi, eelkõige asja reklaamimisel või ettikettidel.

Tarbijalemüügi puhul võib tarbija teatada asja lepingutingimustele mittevastavusest kahe aasta jooksul ning teavitada sellest müüjat kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. Kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt asja parandamist või asendamist.

Kui ostja, rikkudes lepingut, keeldub ostetud asja (mis vastab lepingutingimustele) vastu võtmast või selle eest kindlaksmääratud hinda tasumast, on müüjal ôigus nôuda asja vastuvôtmist ostja poolt ja kindlaksmääratud hinna tasumist, samuti viivitamisega tekitatud kahju hüvitamist vôi keelduda lepingu täitmisest ja nõuda kahjude hüvitamist.

Kõik Teenusepakkuja poolt eelpool esitatud pooltevahelisi kokkuleppeid puudutavad tekstid, on käsitletavad kui soovitused, mille täitmisel-mittetäitmisel ei ole vastutav Teenusepakkuja.

 

Poolte vastutus

Teenusepakkuja kohustub Kaupmeestele tagama Veebikeskkonnas toote esindamisel võrdsed võimalused tasuta võimaldatavate funktsioonide piires.

Teenusepakkuja on kohustatud hoidma Kasutajale antud salasõna ja parooli saladuses ning Teenusepakkuja ei edasta nimetatud salasõna ja parooli ühelegi kolmandale isikule.

Kasutaja vastutab Kasutajatingimuste ja reeglite rikkumisega Teenusepakkujale või Veebikeskkonnale tekitatud kahju eest.

Kasutaja vastutab ise Veebikeskkonna kasutamise ning selle kaudu kuulutuste või infomaterjalide avaldamise eest.

Kasutaja või tema esindaja on teadlik, et teenuste osutamisest ja toodete müügist tulenevatelt tehingutelt makstavate maksude deklareerimise ja maksmise kohustus lasub Kasutajal.

Teenusepakkuja ei vastuta ostu-müügi tehingutel esinenud pettuste tõttu tekkivate moraalsete või varaliste kahjude eest.

Teenusepakkuja ei vastuta Kasutaja poolt Teenusepakkujale või Veebikeskkonnas antud vale või eksitava informatsiooni tõttu tekkinud kahju eest.

Teenusepakkuja ei vastuta kahju eest, mis on Kasutajal tekkinud Veebikeskkonna sisust tulenevalt või sellega seonduvalt.

Teenusepakkuja ei vastuta sideliinide riketest tekkinud viivituste või muude Klienti häirivate tagajärgede eest.

Teenusepakkuja ei vastuta elektrikatkestustest või serveririkkest põhjustatud viivituste või muude Veebikeskkonna kasutamist takistavate või häirivate tagajärgede eest.

Teenusepakkuja ei vastuta Kasutaja poolt kasutajakontol säilitatavate ja/või avaldatavate materjalide sisu ja sellest tulenevate varaliste, majanduslike või õiguslike tagajärgede eest.

Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate isikute poolt tahtlikult või hooletusest tekitatud kahju eest.

Teenusepakkuja ei vastuta õnnetusjuhtumitest või katastroofidest tingitud häirete eest, mis hävitavad riist- ning tarkvara serveris või takistavad sellele juurdepääsu.

Teenusepakkuja ei vastuta riistvara tehniliste ega tarkvararikete eest.

Teenusepakkuja ei vastuta Kasutaja kahju eest, mis tuleneb Veebikeskkonna kasutamisest või mittekasutamisest.

Kuigi Teenusepakkuja teeb kõik endast oleneva andmete säilimise, turvasüsteemide, Veebikeskkonna käideldavuse ja andmete konfidentsiaalsuse tagamise osas, ei võta Teenusepakkuja mingit vastutust antud tegevuste ega näitajate osas. Teenusepakkuja soovitab kõigil Kasutajatel/Klientidel tagada ise kõigi andmete tagavarakoopiate olemasolu teistes süsteemides.

Teenusepakkuja, Laat.ee Veebikeskkond, tema omanikud, töötajad ega koostööpartnerid ei vastuta Veebikeskkonna kasutamisest tekkivate kahjude ega võimalike tekkivate tagajärgede eest.

Teenusepakkujal on õigus vastavalt teenuste arengule muuta ühepoolselt teenuste sisu.

Teenusepakkuja teeb kõik endast tuleneva Veebikeskkonna kvaliteetse töö tagamiseks, kuid Veebikeskkonna kasutamist pakutakse "nii nagu on" põhimõttel oma võimaluste ja parema äranägemise raames, ilma ühegi otsese või kaudse garantiita.

 

Vaidlusalune konto

Neil, kes pole nõus Laat.ee Veebikeskkonna reeglitega, palume mitte kasutada Veebikeskkonda. Selle reegli rikkumisel tekitatava võimaliku kahju eest vastutab kahju tekitaja täiel määral.

Juhul, kui Teenusepakkuja ei taha osutada teenust konkreetsele Laat.ee Veebikeskkonna Kasutajale, võib ta vaidlusaluse konto blokeerida, kusjuures blokeerimise põhjuse selgitamine pole kohustuslik. Vastavalt reeglite rikkumise raskusastmele määrab Laat.ee moderaator rikkujale karistuse. Raskemate rikkumiste korral Laat.ee reeglite vastu blokeeritakse Kasutaja konto ilma ette teatamata ja tagasisaamise võimaluseta. Moderaatori märkus või hoiatus ei kuulu vaidlustamisele.

Lisaks Laat.ee Veebikeskkonna Kasutajaks registreerimise ja kasutajatingimuste korrale reguleerivad Laat.ee ja selle keskkonna Kasutajate vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid ja väljakujunenud head tavad. Teenusepakkujal on õigus anda infot kasutaja kohta õiguskaitseorganitele, kui asi puudutab ebaseadusliku tegevuse ja võimalike pettuste uurimist või ennetamist; potentsiaalset ohtu ükskõik kelle füüsilisele julgeolekule; sätestatud Kasutajatingimuste rikkumist või muul seadusega nõutud põhjusel. Kasutaja õiguste piiramisel teavitatakse Kasutajat sellest ning võimalikud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

 

Autoriõigused

Veebileht aadressil www.laat.ee ja kogu sellele loodud sisu, kaasa arvatud andmebaas, kõik loodud tekstid, pildid ja audio-visuaalsed materjalid on kaitstud autoriõigusega. Autoriõigused kuuluvad Teenusepakkujale. Teenusepakkujale kuuluvad ühtlasi autoriõigused Teenusepakkuja poolt või viimase tellimusel loodud tarkvarale, kujundusele ning autoriõigusega kaitstud lahendustele.

 

Lepingu kinnitamine

Käesolevate kasutustingimustega nõustumisel kinnitab Kasutaja, et ta on täielikult teovõimeline täisealine isik, kellel puuduvad õiguslikud takistused lepingute sõlmimiseks ja nende täitmiseks. Alla 18 aastase isiku või piiratud teovõimega isikule kasutaja staatuse andmine eeldab nimetatud isiku seadusliku esindaja või eestkostja eelnevat nõusolekut.

Igaüks, kes registreerib ennast Laat.ee Veebikeskkonna Kasutajaks, on tutvunud reeglite ja Kasutajatingimustega, nendest teadlik ning nõustub Veebikeskkonnas viibides neid täitma kinnitades seda omaltpoolt järgneva lingi aktiviseerimisega:

"Olen lugenud Veebikeskkonna kasutajatingimusi ja nõustun nendega"

Kõik õigused reserveeritud.   All rights reserved.